20 април 2013, СРБски ФБРепортер

Пише: Миодраг Новаковић

———————————————-

Agreement of principles governing the normalization of relations –        

Споразум „принципа“ који уређују нормализацију односа

1. There will be an Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo. Membership will be open to any other municipality provided the members are in agreement

1. Постојаће Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову. Биће отворена за чланство за било коју опшину под условом да се чланови слажу

Овде је важно разумети да се ради о лабавој „асоцијацији“ (заједници) која дефакто неће имати никакав легалан статус у оквиру „уставног поретка“ илегалне шиптарске државе….

—————————————————————-

2. The Community/Association will be created by statute. Its dissolution shall only take place by a decision of the participating municipalities. Legal guarantees will be provided by applicable law and constitutional law (including the 2/3 majority rule).

2. Заједница ће бити створена статутом. Њен распад може се догодити искључиво одлуком опшина које у њој суделују. Правна јемства налазе се у одговарајућем закону и уставном закону (укључујући правило о двотрећинској већини)

Најбољи доказ за горњу тврдњу да се ради о „лабавој асоцијацији“ јесте чињеница да ће она бити уређена административним статутом а не законом, илегалне шиптарске државе, што значи да неће имати стварни легални имунитет у случају конфликта са „косовским правним системом“…. Спомињу се легалне гаранције законима илегалне шиптарске државе и „устава“, али се спомиње и „двотрећинска већина“, без икаквог додатног објашњења- што може да значи да би гаранције тек требале да се добију накнадно двотрећинском већином у илегалном косовском парламенту- Не каже се шта ће бити ако се не постигне та двотрећинска већина?

———————————————————————-

3. The structures of the Association/Community will be established on the same basis as the existing statute of the Association of Kosovo municipalities e.g. President, vice President, Assembly, Council

3. Структуре Заједнице успоставиће се по истој основи као и постојећи статути заједнице српских општина, тј. председник, потпредседник, скупштина, веће

Трећа тачка има различито тумачење у енглеској верзији и различито у српској. С обзиром да се ради о једном од кључних питања, и да енглеска верзија уствари демаскира напоре Српског режима да прикажу Заједницу општина као неку „регионалну аутономију“, тешко је поверовати да је “грешка” у преводу случајна- Наиме овде се у енглеској верзији јасно наглашава да ће Статут „заједнице општина“ бити идентичан Статуту било које појединачне општине (асоцијације општина) у оквиру илегалне шиптарске државе. Другим речима, та „заједница општина“ неће бити никаква посебна „аутономија“ како се то презентује од стране режима и њихових медија- већ ће у стварности бити само једна „гломазна општина“  у оквиру илегалне шиптарске државе, чију структуру ће чинити председник, потпредседник, скупштина и веће(„општине“)!?

——————————————————————————

4. In accordance with the competences given by the European Charter of Local Self Government and Kosovo law the participating municipalities shall be entitled to cooperate in exercising their powers through the Community/Association collectively. The Association/Community will have full overview of the areas of economic development, education, health, urban and rural planning

4. У складу са овлашћењима прописаним Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законом, општине које суделују имаће право да сарађују у колективном остваривању својих овлашћења кроз Заједницу. Заједница ће имати потпуни надзор над подручјима привредног развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања

У оквиру ове тачке се наводи да ће локалне општине делегирати (пренети) „заједници општина“ овлашћења из области привредног развоја, образовања, здравства, урбаног развоја- овде се наравно не наводи да ће све те делатности морати да буду у складу (и под надзором) са законима илегалне шиптарске државе….

—————————————————————————-

5. The Association/Community will exercise other additional competences as may be delegated by the central authorities

5. Заједница ће примењивати и друга додатна овлашћења која јој могу бити додељена од централне власти

Овде се каже да ће „централна власт“ (илегална шиптарска) моћи, ако буде желела да удели још нека овлашћења „заједници општина“- што је наравно у сфери научне фантастике…

————————————————————————–

6. The Community/Association shall have a representative role to the central authorities and will have a seat in the communities consultative council for this purpose. In the pursuit of this role a monitoring function is envisaged

6. Заједница ће имати представничку улогу пред централном влашћу и у ту сврху имаће место у саветодавном већу заједница. У остваривању те улоге предвиђена је функција надзора

Овде се децидирано каже да ће цела „заједница“, значи цео северни регион имати (једно) место (у функцији „надзора“?) при „саветодавном већу заједница“ илегалне шиптарске државе. Овде се очигледно ради о декоративној улози тог представника „заједнице“….

———————————————————————

7. There shall be one police force in Kosovo called the Kosovo Police. All police in northern Kosovo shall be integrated in the Kosovo Police Framework. Salaries will be only from KP.

7. Постојаће једна полиција на Косову која се зове Косовска полиција. Сви полицајци на северу Косова биће интегрисани у склопу Косовске полиције. Плате ће искључиво исплаћивати КП

У оквиру ове тачке се Србима јасно ставља до знања да на Косову постоји само једна „полиција“ и то она „илегалне шиптарске државе“- што у пракси значи, да не само да ће Србе у тој полицији плаћати сепаратистичка влада из Приштине, већ ће морати да носе униформе са сепаратистичким симболима и спроводе законе илегалне шиптарске државе- и вероватно ће у једној од следећих фаза бити додат захтев за двојезичност, што ће онда неминовно резултирати у етничко чишћење „српске полиције“ на северу, и њихову сабсеквентну замену са шиптарима!?

————————————————————

8. Members of other Serbian security structures will be offered a place in equivalent Kosovo structures

8. Припадницима осталих српских безбедносних структура биће понуђено одговарајуће место у косовским структурама

Ова тачка је нејасна и уопштена- не каже се којим „безбедносним структурама“, не каже се која места (шта је то „еквивалент“), и што је најважније не каже се да ће та места бити „ОБЕЗБЕЂЕНА“, већ да ће бити „ПОНУЂЕНА“, што онда имплицира да та „понуда“ нема обавезујући карактер (материјалног и радног збрињавања постојећих припадника МУП-а Србије)!?

——————————————————–

9. There shall be a Police Regional Commander for the four northern Serb majority municipalities (Northern Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and Leposavici). The Commander of this region shall be a Kosovo Serb nominated by the Ministry of Internal Affairs from a list provided by the four mayors on behalf of the Community/Association. The composition of the KP in the north will reflect the ethnic composition of the population of the four municipalities. (There will be another Regional Commander for the municipalities of Mitrovica South, Skenderaj and Vushtri). The regional commander of the four northern municipalities will cooperate with other regional commanders.

9. Постојаће регионални полицијски заповедник за четири северне општине са већинским српским становништвом (Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Заповедник те регије биће косовски Србин предложен од Министарства унутрашњих послова према листи коју ће дати четири начелника опшине у име Заједнице. (Постојаће још један регионални заповедник за општине Јужна Митровица, Србица и Вучитрн). Регионални заповедник четири северне општине сарађиваће са осталим регионалним заповедницима

Овде је све (не)јасно- за заповедника регионалне полиције („заједнице) ће бити постављен Србин, али се одмах наводи да ће он морати да сарађује са осталим регионалним  заповедницима изван „заједнице општина“, из Јужне Митровице, Србице и Звечана, који су очигледно шиптарске националности. Овде се не разјашњава каква ће то бити „сарадња“, и да ли ће се сарађивати путем „прегласавања“, што би аутоматски довело да шиптарске мајоризације!? Али оно што је по мени забрињавајуће, у оквиру ове тачке се индиректно крши наводно постигнут договор да Српској „заједници општина“ не могу да се прикључе шиптарске општине из окружења, да би се управо сачувала национална хомогеност. Имам утисак да се оваквом полицијском „организацијом“  шиптарска мајоризација већ уводи на мала врата на „север“?

———————————————————————

10. The judicial authorities will be integrated and operate within the Kosovo legal framework. The Appellate Court in Pristina will establish a panel composed of a majority of K/S judges to deal with all Kosovo Serb majority municipalities. A division of this Appellate Court, composed both by administrative staff and judges, will sit permanently in northern Mitrovica (Mitrovica District Court). Each panel of the above division will be composed by a majority of K/S judges. Appropriate judges will sit dependant on the nature of the case involved.

10. Правосудне власти биће интегрисане и радиће у склопу правног састава Косова. Апелациони суд у Приштини успоставиће поверенство састављено од већине К/С судија (К/С је скраћеница за косовске Србе, оп.а.) које ће се бавити свим опшинама с косовским Србима као већинским становништвом. Одељење тог Апелационог суда, састављено од административног особља и судија, седеће трајно у Северној Митровици (Окружни суд Митровице). Свако радно тело наведеног одељења биће састављено већином од К/С судија. Одговарајуће судије седеће у завинсости од природе случаја у који су укључени.

Дакле на северу више неће бити Српског правосуђа, већ ће сепаратистички и илегални „Апелациони суд“ из Приштине (наравно састављен од шиптара) одређивати судије у чисто Српској средини на Северу. У енглеској верзији ове тачке чак се и не спомињу децидирано „Српски судије“, већ се користи израз „К/С“, који је преводилац овог споразума превео као скраћеницу за „косовске србе“, што по мени отвара простор за манипулацију у имплементацији ове тачке јер се овде „дефакто“ не спомиње нигде реч Србин (не у енглеској верзији- коју је Дачић потписао). Ако знамо ону адвокатску узречицу „да се ђаво крије у детаљима“, онда ни ова „омашка“ по мени није случајна!?

——————————————————————–

11. Municipal elections shall be organised in the northern municipalities in 2013. with the facilitation of the OSCE in accordance with Kosovo law and international standards.

11. У северним општинама биће организовани општински избори током 2013, уз посредовање ОЕБС-а, а у складу с косовским законима и међународним стандардима

Тачка 11 наводи да ће на Српском северу већ у току ове године бити спроведени обавезни локални избори у складу са илегалним шиптарским законима…

———————————————————————

12. An implementation plan including time frame shall be produced by April 26. In implementing this agreement the principle of transparent funding will be addressed.

12. До 26. априла биће написан план спровођења (овог споразума, оп.а.) са временским оквиром. У спровођењу овог споразума размотриће се и принцип транспарентног финансирања.

Инсистира се на имплементацији овог „споразуму“ у неразумно кратком року (до 26 априла), вероватно „да се власи не досете“, и да се тако „набрзака“ запечати судбина и Српског живља на Космету и судбина целе Српске државе!?

————————————————————-

13. Discussions on Energy and Telecoms will be intensified by the two sides and completed by Junbe 16

13. Две стране интензивираће расправу о енергетици и телекомуникацијама и довршити је до 16. јуна

Ако се тачка 13 преведе на обичан језик, онда нам она каже да до 13 јуна мора да се дозволи шиптарским сепаратистима да „украду“ и Електроенергетски систем Србије и Телеком, као што су до сада већ обавили пљачку скоро све Српске привредне и друге имовине на Косову и Метохији….

——————————————————————

14. It is agreed that neither side will block or encourage others to block the other side’s progress in their respective EU paths

14. Усаглашено је да ниједна страна неће блокирати ни подстицати друге да блокирају другу страну у напретку на њеном путу према ЕУ.

Ову тачку водећи људи Српског режима и њихови Бриселски налогодавци иницијално одбили да обелодане јавности, јер она представља најочитији пример напада на Уставни поредак Србије.  Од Србије се захтева (и Дачић је то већ потписао) да омогући међународно признање илегалне шиптарске државе на својој легалној и Уставом дефинисаној територији!!! И не само то, од Србије се не захтева само да сама не омета чланство „Косова“ у ЕУ и консеквентно у УН, већ се од Србије захтева да „не сме да подстиче друге“ да не признају Косово- или ако се и то преведе на обичан језик, од Србије се очекује да утиче и на све друге, који до сада то нису урадили, да признају лажну државу „Косово“!?

————————————————————

15. An implementation committee will be established by the two sides with the facilitation of the EU

15. Две стране успоставиће одбор за спровођење (овог споразума, оп.а.), уз посредовање ЕУ.

Имплементација овог споразума биће обављена од стране Евроуније (која нема никакав правни легитимитет за тако нешто) у супротности са важећом УН резолуцијом 1244. Односно, српски потпис на овом „велеиздајничком“ споразуму ће омогућити да Евроунија у садејству са САД „дефакто“ развласти и стави ван закона постојећу резолуцију 1244, која је до сада једина уважавала територијални и Уставни интегритет државе Србије.

——————————————————————

Односно, оно што до сада није пошло за руком Клинтону, Блеру, Олбрајтовој, Кларку- да издвоје Косово и Метохију из нашег уставно-правног поретка, изгледа да ће поћи за руком Дачићу, Вучићу и Николићу….

…Или су се можда они (и њихови бриселско-вашингтонкси господари) мало прешли у рачуници…