Zdravstveni centar Gnjilane - novi konkurs za 14 izvršioca

18.03.2021 19:53 | Izvor: Ministarstvo zdravlja RS

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Komentariši

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018), člana  7. - 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 26/2019 i 58/2020 Aneks I), člana 22. Statuta Zdravstvenog centra Gnjilane, Kadrovskog plana za Zdravstveni centar Gnjilane za 2021. godinu br. 112-01-114/2021-02 od 17.03.2021. godine, Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zdravstvenom centru Gnjilane broj: 01-749/1 od 27.10.2020. godine i Odluke v. d. direktora o raspisivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos br. 01-196 od 17.03.2021. godine, direktor Zdravstvenog centra Gnjilane raspisuje

 

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

I

 1. 1.   MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR (završena srednja medicinska škola, opšti smer), za rad na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zdravstvenom centru Gnjilane  - 13 izvršioca.

 

 1. VOZAČ U SANITETSKOM PREVOZU, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom za rad u Zdravstvenom centru Gnjilane, Vozni park  - 1 izvršioc.  

               

II.

          Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz tačke I pod rednim brojem 1) ovog javnog oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – odluka US i 113/2017 i 95/18 – autentično tumačenje) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zdravstvenom centru Gnjilane.

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati za radno mesto, medicinska sestra – tehničar, treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 

 1. završena srednja medicinska škola (opšti smer) u zvanju medicinska sestra - tehničar;
 2. položen stručni ispit;
 3. licenca za rad ili Rešenje o upisu u komoru;

 

b) Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz tačke I pod rednim brojem 2) ovog javnog oglasa su

opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – odluka US i 113/2017 i 95/18 – autentično tumačenje) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zdravstvenom centru Gnjilane.

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, za radno mesto, vozač u sanitetskom prevozu, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 1. srednje obrazovanje;
 2. vozačka dozvola kategorije „B“ i „C“.

 

III

            Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju u zavisnosti za koje radno mesto se javljaju po oglasu:

 • prijava na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom;
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, opšti smer;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru - tehničar;
 • overenu fotokopiju licence za rad izdate od nadležne komore ili kopiju rešenja o upisu u imenik komore;
 • potvrdu o zaposlenju ili volontiranju u oblasti zdravstvene zaštite, ukoliko je kandidat ima;
 • očitanu ličnu kartu;
 • overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS;
 • overenu fotokopiju ili original izvoda iz matične knjige rođenih;
 • overenu fotokopiju ili original izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, bilo kog smera za radno mesto vozača u sanitetskom prevozu;
 • overena fotokopija vozačke dozvole kategorije, „B“ i „C“ za radno mesto vozača u sanitetskom prevozu.

 

           Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave:

 1. Lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos;
 2. Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje Suda) – uverenje ne sme biti starije od 6 meseci;
 3. Uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nesposobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi – uverenje ne sme biti starije od 6 meseci.

 

IV

           Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljacanje Kosovska Mitrovica, ispostava Gnjilane u G. Kusce, na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), web stranici Zdravstvenog centra Gnjilane  (www.zcgnjilane.net), kao i na oglasnoj tabli ZC Gnjilane u Pasjanu.

          Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici Ministarstva zdravlja RS i web stranici Zdravstvenog centra Gnjilane.

 

V

          O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučivaće direktor Zdravstvenog centra Gnjilane.

          Odluku o izboru kandidata doneće Direktor Zdravstvenog centra Gnjilane, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave i ista će biti objavljena na oglasnoj tabli Zdravstvenog centra Gnjilane.

          Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj komkursne dokumentacije, kontakt telefom: 0280 - 74 208.

 

VI

          Prijave se podnose na adresu: Zdravstveni centar Gnjilane, Pasjane, nema ulice bb, 38 266 Pasjane ili u Pisarnici Zdravstvenog centra Gnjilane u Pasjanu, zgrada Opšte bolnice u Pasjanu.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D. DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE                                                                                                        

Dr Zoran Perić

OSTALE VESTI

Obijena i opljačkana crkva u Šilovu

| 19.03.2021 19:43 | | Izvor: kosovo-online | | Pregleda: 12316 | | Komentari: 0 |

Uhapšeni direktor i inspektor Poreske uprave u Gnjilanu

| 18.03.2021 11:35 | | Izvor: kosovo-online | | Pregleda: 12317 | | Komentari: 0 |

Vitina: Nastavljena akcija „Lopte solidarnosti“

| 19.03.2021 19:51 | | Izvor: kosovo-online | | Pregleda: 12313 | | Komentari: 0 |

Mesto za Vašu reklamu

Место за вашу рекламу

Vend për reklamën tuaj

Your advertisement here

e-mail: webmaster@kosovskopomoravlje.net

PayPal.Me
Kosovsko pomoravlje PORTAL
Copyright ©2008-2023 kosovskopomoravlje.net
Design: kosovskopomoravlje.net